Page:Sibu Congkan1533-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-2.djvu/130

此页尚未校对


  記

   報恩光孝天寧禅寺大佛殿記

比丘軒公住持報恩光孝天寧禅寺之七年洪武十六年某月

某日新作大佛殿成其費取諸經用之羡財而裒衆施以助不

給出力爲之外護則廣威將軍僉温州衛指揮使司事王公銘

寺在衛署之東宋崇寜壬午奫禪師所建癸未賜額曰崇寧萬

夀政和巳亥乃改額曰天寧萬壽紹興丁𫑗又更賜今額某年

以甾毀重興未幾而荐厄于某年至某年重搆又燬于某年元

之至元幾年始復于舊逮至正末困于力役田既岀質衆亦散

去而寺之凋弊巳甚 國朝洪武九年二月軒公以選自惠日

來王法席頼其經營繕葺仆者以植傾者以支朽者以昜缺者

以完而土田以復清規以振㑹有司治海艦即廡下處工徒不