Page:Sibu Congkan1533-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-2.djvu/140

此页尚未校对


閱月踰時不出户二十載猶一日年八十有四一日閲般若經

終卷遽入室延寺衆語之曰老居士 行矣幸大衆称揚佛號

訣别合掌隨衆称揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)而逝夫離俗去智䆒竟生死偉特如是豈

非所謂知施實相起慈悲心發願回向具足方便成𭕒無上善

提佛果者與孰得以造寺功德爲人天小善有漏之因而議之

哉常等克念父祖之勤勞汲汲焉求文昭示寺僧使知剙始之

不易而相與保守於無窮亦可謂賢孝子孫矣

   武義縣重建廣福院記

武義縣之闤闠中有佛刹曰廣福院元之至正丁酉春燬于括

㓂其年冬僅剙大佛寳殿未及視其成而僧衆或逝或散莫有

任其興廢之責者爲日巳乆屬者余䆠逰来歸過焉則朱甍翠

桷寳鐸金鈴煥然鍧然震耀耳目矣上人志晉肅余入坐方丈