Page:Sibu Congkan1533-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-2.djvu/141

此页尚未校对


而言曰 皇朝癸𫑗之𡻕志晉用甲乙之次忝主是山顧瞻薦

莾不遑寕處切自思惟失今弗圗將隕先業而隳教基乃與吾

徒宗煥慈䕃經營綜理而延慶寺住山如海邑士洪德⿰氵閠 -- 潤等矜

吾之有志也所以佽助者靡愛其力爰裒衆施益以已槖聚材

庀工成大殿於甲辰之夏建山門於乙巳之春嚴像設於丙午

之秋而兩廡之作以戊申夏法堂之𣗳以辛亥冬𥨊室庫庾庖

湢之屬次苐訖役凡制之所宜有法之所當備者方圗緒成之

過不自量業欲具事狀求記於執事而辱下臨敢遂謁之按院

始於宋之嘉祜丁酉本福聖浴室也治平丁未初賜額曰夀聖

遭燬于宣和庚子未幾重興紹興壬午乃改賜今額曰廣福元

大德中溪数潰院又當其衝爲横流必食之地山門旣圯而衆

亦無以自安主僧永起得今址於徐文肅公之孫揚祖乃公之