Page:Sibu Congkan1533-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-2.djvu/144

此页尚未校对


不盡心焉此豈非有道者哉師以庵未有記具石求記而吳君

元範又爲之請乃書曰菴剙於宋淳熈間名正因堂檀越吳氏

始居此者曰正𮗜大師傳六世而至太古聞元至正甲午燬于

㓂太古罄其𥝠槖經營興復甫𣗳前殿未及視其成而報縁盡

矣師狥衆之請来主此則戊午夏也𡍼塈前殿建後殿闢僧堂

翼以兩廡嚴像設其中皆出於師以介清泉坊改今名永業僅

五畝凡瓶錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)之集香花灯燭之供日用食飲之需皆仰衆施亦

惟師道行足以起人敬信以故施者相踵也師縣之萬全郷人

俗吳氏云

   平陽縣重修江口斗門記

平陽之江口舊甞因海隄中㫁之犍石爲两厓深廣各三丈内

外貼石爲左右翼又敷石壇於前後中涯植石楹析於雙門鍥