Page:Sibu Congkan1534-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-3.djvu/7

此页尚未校对


孫孫勿替引之余於王氏之嗣人盖日望之

   陳氏祠堂記

平陽陳君謙邑之故家也其先五季時自長溪来居南監元大

德間南監淪于潮陳氏亦不能獨存惟諱容府君僅以身免遂

徙居金灘娶包氏生諱醒府君娶(⿱𥫗宫)氏生諱德府君娶蘧氏則

謙之考妣也謙以洪武十年某月某日作祠堂正𥨊之東以

奉先世之靈始於諱容府君而不及高祖以上者因厄於水位

諱無從徵也祠之制同室而異龕一遵家禮月朔必謁有故必

告時節必𥙊牲殺噐皿亦一遵家禮旣即以蕆事又欲来者知

所以報本始之意介余友梅 雲来請記余聞凡有生者莫不

有所自出知其所自出則知其所以報本矣報本莫大於追逺

追逺莫重於𥙊是以古者飲焉而𥙊先酒食焉而𥙊先飯一飲