Page:Sibu Congkan1535-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-4.djvu/108

此页尚未校对


士馬不勞鐃鼓短簫獻捷于朝  天子曰都内出楮幣馹

𮪍星馳旌厥勞勩 皇仁如天垂念有功凡百勲舊次第登崇

曰公曰侯孰不公望嗇不使年奄焉淪䘮長城之𮥠殄瘁之悲

爾軍爾民一是涕洟鳴山峩峩畢兹窀穸勲名不磨不在斯刻

   故元吳江州儒學敎授孔公墓誌銘

昔有元致崇極於先聖凡厥子孫例得以布衣𥙷州縣學官以

故平陽孔氏於時有祿位成功名者相隨属矧公材德之優學

問之䆳文章之工出乎羣從而出身又特用曲阜子孫例𥙷州

郡教授孰不以逺大期之及起教授吴江年四十六矣又二年

竟卒于官於乎豈非命也夫公卒於至治癸亥十月二十四日

而以重紀至元丙子十月某日𦵏于新隴逮至正乙未十一月

卄一日乃改𦵏管奥之源後二十有九年爲洪武十六年伯衡