Page:Sibu Congkan1535-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-4.djvu/3

校对本页时出现了一个问题


中書侍郎孫𮗜以右司諌拜御史中丞盖同日我先文忠公時

爲學士在翰林是夕召入見於内東門小殿簾中出除目行詞

旣奉㫖太皇太后問公所以擢用之故語公以神宗奨待之意

甚悉公哭失聲太皇太后及上左右皆泣下巳而命坐賜茶復

勉公盡心事上以報先帝知遇公拜而出遂撤金蓮燭送歸院

即行司空左右僕射詞世傳一揮三制是也餘詞則劉攽曽羣

等行吕司空以下皆𠕅三表辭不𠃔賜詔各一口宣各二㫁來章

批荅各三皆公行於是諸公乃就職獨傅侍郎以舊疾未乎未

上後復申辭免之情仍有詔不允亦公行則五月二十三日也

今其名下前小書未到而後不書豈非𬒳詔之後五六月之交

遂就職歟元年春司馬光拜左僕射自以歴事未乆乞用文彦

慱爲待中行左僕射而守右僕射佐之用其言依舊以師相起

彦愽不煩以事而侍中虚至今故書闕也頌者姓⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇氏延慶

者姓蔡氏萊公以龍圖閣直學士兼工部侍郎在二年之夏蘇

公由刑部尚書進吏部尚書在二年之冬顧臨遷給事中與我

先文定公遷户部侍郎實並命二年十一月二十六日也宇文

貟外節紹節之叔祖甞言州縣不依数令放免積欠者黄左司

即庭堅之叔父甞體勘蜀茶者周考功蘇都事皆名士云觀此

盖可想見一時人物之盛森列於二聖之左右前後雅所謂濟

濟多士殆不是過矣哲宗臨御十有五年而莫盛於元祐之際

不歸之君子在内之功抑豈可哉然則此卷豈但足以係孝子

慈孫無窮之思而巳

   䟦宗忠簡公誥

右故宋宗忠簡公復官誥謹按公元祐六年年三十六進士及

第調館陶尉歴龍㳺膠水趙城令政和二年改官知掖縣差通

判登州道士高延昭恃𫝑犯法公窮治之不少假延昭至京師

因林靈素訴公改建神霄宫不當公既乞祠而歸猶坐削奪覊

置鎮江實宣和元年以四年郊恩叙復就差監鎮江酒官此則

當時所𬒳誥也六年除通判巴州事靖康二年御史中丞趙過

庭等薦公可臺聀召赴闕假宗正少卿充和議使公奏名不正

改計議使議者以公剛方難合必不屈徒死無益乃不遣行㑹

選易河朔帥守擢公直祕閣知磁州加河北義兵都總管就遷

祕閣脩撰高宗以親王奉使過磁公力止之朝廷即授以天下

兵馬大元帥公爲副元帥暨髙宗即位南京命公以龍圖閣直

學士知㐮陽府俄徙知靑州又用尚書左㒒射李綱薦従知開

封府遂以延康殿學士爲京城留守兼開封尹陞資政殿學士