Page:Sibu Congkan1535-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-4.djvu/48

此页尚未校对


華夏嫓商周之望族世篤忠真炳王謝之家聲代有文武受天

埀佑與國同休

   碑銘記品

    悟真寺碑

麗水之泉源有叢林曰悟真相傳後唐清㤗甲午淮南王楊行

宻之所剏也於時錢氏有浙東不知行宻何以來剏寺盖其事

逺無所從質矣雖簡有行業僧曰文㤗者開山顧其規制猶未

備宋陳錢公居與寺隣施以餘地増廣其址於是普明從曜相

⿰糹⿱𢆶匹經營之始稱所謂大伽藍其寳殿落成以大中符祥巳酉而

山門𣗳於乹興壬戌其闢法堂以天聖丁𫑗而鐘樓之作在明

道癸酉刑部侍郎胡公則寔爲外護逮咸淳乙丑SKchar年既多棟

宇就圯嗣主是山者茂公葺而一新之後六十年爲元㤗定甲