Page:Sibu Congkan1536-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-5.djvu/103

此页尚未校对


挽之出而迄不爲其用於戯不有卓識烏能若是哉玄逸子陳

氏諱鎬字德高其號玄逸子本頴川人唐兵部侍郎勲之後也

勲二子曰檄曰枃俱仕光州光啓乙巳從州刺史王緒避秦宗

權之亂入閩家于長溪之赤岸枃之子霆霽仕後周爲左廂兵

馬使𩔰德丁巳又自赤岸徙平陽之塘下三傳爲宋金吾大将

軍隨内衙兵馬副使陽陽祈居瑞安葑村隨之孫文質大中祥

符間析居南監陳庫三族之間以道德文章項背相望陳庫則

東京上舎棐葑村則中書舎人𫝊良塘下則釋褐進士志崇玄

逸子於志崇爲七世諸孫以咸淳辛未右科進士承節郎江陵

副都㳘司佳備差遣元爲曽祖其後居陳丞相宜中幙府死景

炎之難贈武義郎督府叅議以建孫爲祖以彌春爲父彌春無

子玄逸子其弟彌譲子也來爲後性至孝定省之禮亦謹謹焉待