Page:Sibu Congkan1536-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-5.djvu/17

此页尚未校对


於戯孰有爲善而無報者乎奈何世之人闖闖於目前之効也

觀逸叟處士無營於世含章弗耀唯以詩書迪厥子而積善以

覆燾之即世之後而其子遂膺妙東典郡教卓然以學行爲時

師表不尚有天道哉我銘其蔵發其幽潜百爾君子其可不知

俲乎

   宋君墓誌銘

至正癸未先人從事廣憲子成爲德慶路䝉古字學正先人以

子成多材藝朝夕過從當有資益言於官長使食其禄而留居

廣州憲帥二府甚敬禮之是時子成交余父子間莫逆也居三

年先人移閩閫子成亦調福縁寨巡檢廼别自是遂不復見因

之以世變亦不聞問後三十九年爲洪武癸亥余来平陽會其

子簡廼始知子成爲巡檢後四年年四十五竟卒矣嗚呼