Page:Sibu Congkan1536-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-5.djvu/24

此页尚未校对


方之賢士談咲傾倒惟恐其去由是聞其風而慕之慕而願見

之見其清致而喜聞其貫穿古今䆒極理趣而服譽之者喙相

鼓也以故平陽逖在海濵而處士名動京師𥘉吏部甞建寺曰

廣化以祠其先歳乆㨂宇将壓處士惻然曰先祠所在而傾摧

乃爾焉用子孫爲發已槖新之兄師古爲疊山書院山長信之

戈陽㑹江東𬒳兵處士日夜憂思至廢眠食比兄歸喜極継以

泣曰不自意復得集䖏也其篤于孝友如此郷鄰死䘮不能具

衣衾棺槥者即周之多至百餘家洋望道出其里嶺峻而途險

處士築室要害處蓄菲履火炬以資行旅而食浮屠尸之徃來

者以爲德其好施予又如此至正甲午家燬于冦僑仁榮里丙

申三月九日以疾卒享年五十有四越五日歛色容如生後旬

日人見之山中𭔃語家人曰我今從先長史逰比人間世差樂