Page:Sibu Congkan1536-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-5.djvu/44

此页尚未校对


一月二日始合塟于嶺門山之原子五人長潜孝友而慈祥果

毅而直諒氣岸魁梧論議磊落豁然偉人也年四十一亡次曽永

嘉塲鹽司令次浩次源爲浮屠次湸出継曽氏女二人一適鄭

良濟一適陳彦明潜二子璟其長也平陽州前税務提領珎爲

浩後曽四子城積官承務郎江浙行中書省照磨其椽行宣政

也偕同僉迭里迷失招諭陳友諒覊留番易特莭不屈名動公

卿珣天富南監場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)鹽司令入

皇朝由黄梅縣丞轉承事郎糓城知縣瑜早亡琪天富南監鹽

司管勾一女婿俞端至正丁酉甲科進士同知龍慶州事璟之子

曰禮曰愷珎之子曰復珹之子曰季曰寅奉珣祀曰孝琪之子

曰南曰還禮善文辭工筆札永嘉縣儒學教論五丈夫子詵誧

諶端謀嗟夫富與貴易𦤺也後嗣克肖世濟厥羙不易𦤺也呉