Page:Sibu Congkan1536-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-5.djvu/67

此页尚未校对


其人蒲伏求免乃釋之聞者相與語曰譚氏有子矣門户之事

挺身任之性明敏而又有材局符旦下事晡巳集或科繇而吏

舞手低昻即指擿詰之曰我(⿱艹石)吾父可欺耶而軰猶欲襲故態

乎吏謝改之則巳不然輒詣守長發其奸由是皆嚴憚之爲人

尚氣節居郷里豪悍者抑之善柔者扶之拯其患難恤其窮乏

而同其休戚秋租額存而無徴者諸里胥率取償於細民公曰

細民饘粥且猶不給寧尚堪此出巳粟以償人多德焉平生不

治産業家之金帛粟布其季司之畧不經意歳庚辰居府君憂

訌陽上攻瘡發于舌本乆而不痊一旦增劇曰吾徃矣呼二郎

來二郎其季也季來前巳不能言苐執其手嚮諸子作指畫詔

告狀者三遂卒至正辛巳七月二日也得年五十公以至元壬

辰五月北九日生以乙酉冬十一月二十二日合葬石塘山先