Page:Sibu Congkan1536-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-5.djvu/77

此页尚未校对


矣聰明康疆起居食飲如少壯者武毅君旌麾所涖皆東南奥

區朝夕率婦子致孝飬所以奉之者極水陸之珍凡與武毅君

爲僚爲友者必升堂拜夫人見其貌恭其色和其言仁其動上

中禮瞻望咨嗟以爲盛德之母而知其享其福禄也固冝洪武

十五年七月二十五日卒於平陽之官舎上距元之大德甲辰

夫人始生之𡻕得年七十有九遂以九月三十日葬平陽縣萬

全郷鳴山之原而属余銘𭧽者海内鼎沸母手離散以脫一旦之

命者皆是也藉令聚首越在異郷資濡沬以全活免於飢寒亦

幸矣若夫人有武毅君爲之婿肥甘輕煖適其口躰優遊朝夕

之間罔間承平之樂此百不一兾也復值海隅寕謚高年令終

自含至歛情文備至逺近遣奠出𦵏之日市爲之罷巷𥙊以過

車送者千數百人而行塋高敞此千不一兾也夫人得此則雖無