Page:Sibu Congkan1536-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-5.djvu/87

此页尚未校对


左右司都事呉君以仁前頴州判官黄君思誠皆俯就其招然

君之家不過中人之産而爲巨室之所不能爲非有㧞俗之見

則何以能之余甚敬重之君一𠕅見余而竟以病卒故其卒也余

尤嗟惜焉其子𩦸卜以某年某月某日葬君于某鄉某原奉高

君之狀謁銘余固不得而辭也君諱守思字國賢姓周氏其先

閩人今爲温之平陽人曾祖綱祖恒父公雅母金氏公雅生于

元之至元乙酉卒以至正甲辰敏於治生施與不靳䘮不克収

者資之稱貸不能償者巳之居常語君曰我勤儉立業爾克守

以遺子孫衣食自可有餘慎勿使外慕也君服𭙶惟謹非門户事

未甞見縣令丞以身率子姪焉居家庭力於孝友處郷黨一於謙

和交朋友篤於信誼親没治䘮盡哀既葬作亭墓下以時展省

事之猶生存也輕則而樂施有先人之風甞以重購得地巽溪隂陽