Page:Sibu Congkan1547-方孝孺-遜志齋集-12-03.djvu/172

此页尚未校对


醫君誠有位於時則宜以拇病爲戒洪武辛酉九月

二十六日述

  溪喻

金華俞君子嚴受學於太史公將歸余送之溪梁之

上指水而告之曰子知溪流之不息乎其爲地卑也

其爲量有容也其爲源深且逺也玆其所以不息也

九仭之岡其形嶄然其勢巍然時雨過之如走建瓴

不逾時而失之矣甕盎之噐大者受石小者受斗石

滿斗盈欲加㳙滴則旁岀而横溢矣蹄涔㫁潢行潦

是資雨霽潦乾則枯涸継之矣斯三者以其爲地高