Page:Sibu Congkan1548-方孝孺-遜志齋集-12-04.djvu/140

此页尚未校对


使有益於國雖蹈難舎生亦何敢辭每念保全固護

之至不敢自輕而迂拙無能所業不過文墨淺事非

有所禆𥙷倘不度量招釁速咎以傷仁慈平昔垂愛

之意則𫉬罪彌大矣良顯蒙恩衘戴無極引領西望

悲惋交深無任瞻仰激切悚懼之至洪武三十年

月十九日

  又

以庸猥久叨恩遇豈之能有過於人實頼天地

之徳之量有以造就涵容之耳日夜循省懼不能報

兹者瀕行敬䝉賜詩寵餞愧感之深言何能喻正平