Page:Sibu Congkan1548-方孝孺-遜志齋集-12-04.djvu/146

此页尚未校对


懐好道之心而無適用之實語學術則泥古而不通

語才藝則執一而無取舉止踈野言辭戅迂不顧衆

之毀譽每忘身之卑陋世之見者莫肯信從天實啓

之特加寵遇經筵下講屢陪觀聴之班燕席命觴親

辱吐哺之禮感疾而命東朝賜衣天地高厚曲賜成

全雲漢昭囘屢加褒奨許闔門之忠義爲百世之光

華恩在古而或稀事爲今之共羡𥝠自循省何以能

任當克巳慎行益勵夙心體國忠君不負所學雖知

葵藿之𥝠難報陽和之澤庻㡬松栢之操不爲歳寒

所移無任感恩戀徳激切屏營之至洪武三十年