Page:Sibu Congkan1548-方孝孺-遜志齋集-12-04.djvu/88

此页尚未校对


洪武十四年歲在𨐌酉六月乙𫑗朔下土臣某謹

稽首昧死言維天生人厥質匪恒君之惟后淑之惟

師匪后無以厚生匪師無以惇理位有隆卑其任惟

鈞天䧏疪民不靖乃生越二紀兹甫受師后之功孰

廸彛訓俾弗沉迷時惟臣師實宣若皇命肇小大遐

邇民咸若德蹈則庻邦底寜忠順徴嘉不自引伐亦

旣𦤺厥事心罔或弗念帝室肆仲子元孫顯𬒳寵命

咸率履攸行弗越謂后惟天惟父惟天下烝民主SKchar

敢不祗順曁躬曁嗣人SKchar敢弗伏思錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼忠孝于將

來時飲歠曰斯我后之德時逸燕息曰斯我后之惠