Page:Sibu Congkan1555-方孝孺-遜志齋集-12-11.djvu/14

此页尚未校对


都浣花溪之上故有草堂廢於兵也蓋久 大明御

四海賢王受封至蜀以聖賢之學施寛厚之政旣推

先王之心以惠斯民貧無食者賜之以粥䧟于夷者

贖之以布歲所活以萬計歡聲逹於遐邇復謂先生

爲萬世所慕者固不專在乎詩而成都之民思先生

而不忘亦不在乎草堂然使士君子因覩先生之居

而想先生之爲心咸有願學之志則草堂不可終廢

乃於洪武二十六年冬十二月命臣工更作之不踰

月而成中爲祠以奉祀廡其左右而門其前後爲草

堂以存其舊高傑華厰皆昔所未有下教俾臣某記