Page:Sibu Congkan1555-方孝孺-遜志齋集-12-11.djvu/57

此页尚未校对


闢舘延師儒率諸子尊禮之夜則張燈命誦古人名

言卓行以爲勸至老不⿰忄觧 -- 懈年七十四以洪武十六年

十二月二十九日終于家某年月日窆于白茅山之

原配盧氏有美德男若于人魯某某孫男十有四人

孫女四人魯由國子生爲成都前衛知事清慎能詩

與余善述䖏士事始末來請銘銘曰義詘貲贏或僨

厥身冨而克施天與其仁肫肫䖏士孝慈篤厚惠于

鄕里不家其有惜其居下澤不旁流良貴靡⿰虗亏 -- 虧善孰

能儔古道日衰玆惟君子嗣人則之尚受餘祉

  王䖏士墓表