Page:Sibu Congkan1556-方孝孺-遜志齋集-12-12.djvu/167

此页尚未校对


瘞故里此區區之素志必欲行之而未遂也執事幸

加深察因祁歸便特此𦕅逹逺懐餘不能悉惟萬萬

自愛以副交逰逺望

  方先生小傳        郡齋舊刻

先生方氏名孝孺字希直一字希古嘗以遜志名其

齋 蜀獻王更之曰正學世稱正學先生逺祖自桐

廬徙居寜海父克勤洪武初擢知濟寜府言行政事

名一時母林氏元至正丁酉生先生生時有木星堕

其所𩀱瞳炯炯如電甫髫齓日讀書積寸人以其善

属文呼爲小韓子十五六時侍父濟寜歴齊魯之𭏟