Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/101

此页尚未校对


宜乃書以復孟濬其尚安焉孟濬之先曰元永嘉書院山長彦

春生文林處士伯剛伯剛生梅堂處士公逹公逹生惟常此其

四世所得祠者惟常有弟二人曰惟孝惟義父𣳚而異居諸子

曰孟津孟溥軰又各爲小宗之祠云

   三辰堂記

維 皇明以經術取士士之明於經者或專於一邑(⿱艹石)莆田之

書常熟之詩安福之春秋餘姚之禮記皆著稱天下者易則吾

蘇而巳蘇之易始於顧順中先生一時㳺其門者岀則取科第

以其經轉相傳授歳久師弟子益衆延及他郡莫非出顧氏人

方先生爲漢楊何云先生諱巽順中其字嘗登永樂甲辰進士

第後十二年爲正綂丙辰而其子今贑州守𥉑字德明者繼之

又三十六年爲成化壬辰而其孫今工部郎中餘慶字崇善者