Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/122

此页尚未校对


葢其事甚重如此江南田賦在高等農旣受困至輸于公者視

常額太率又出什四五以僃蓄積之損轉運之費用是民困益

甚禾始登里胥徴歛日走于門所收僅輸于公卽不𦍒有水旱

風霜之變則家無宿儲惟屋廬子女之鬻以償夫水旱風霜一

歳之災也其賦或可以例免如瀕湖之田日淪于水田亾而賦

獨存又誰爲之免者故民指爲子孫無窮之害曰吾寍遇災也

葢其害自蘇松湖州皆然(⿱艹石)常之無錫地勢較三郡爲高然其

東距邑六十里曰延祥鄕有鵝湖焉周可三十里湖之北有蕩

田三其曰淸蕩故嘗築塘捍水自永樂乙酉大雨塘壞而湖決

田之爲巨浸者凢五百畞有奇顧皆 國初𣳚入于官者其賦

視他爲重民破産償不足則均于里之人乆之亦不能償也鄕

有華氏曰守方甫敦檏謹厚人也數爲代償嘗自計曰此灋其