Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/162

此页尚未校对


不絕皆曰古之才御史必以揚淸爲事樊君此舉雖去之千四

百年之人猶且揚之況其近者乎且御史之軄在乎舉賢舉賢

者可以激勸乎一時石之不朽雖至於千萬年可也其有功於

風紀甚大且乆惟昔南中有貪泉焉飮之者見寶貨以兩手攫

而懷之物之能移人心如此今之廉石正與此戾自玆以往凡

過而視之者其廉士固欣然摩挲愛玩以益勵其操若夫貪者

將俛首報顔趍而過之有不動心而改行者尚得爲人𩔖也乎

石之立爲弘治丙辰四月越月而亭成樊君旣題其楣曰漢鬱

林太守陸公廉石復別琢石請予爲記予美其事故諾而助成

   滸墅重造普思橋記

滸墅在蘇州西北境上其民際水而居農賈雜處爲吳中一大