Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/217

此页尚未校对


之制也或仍舊而修改或𪔂新而建造餘皆葺而新之棟宇秩

秩綵繪煥然樹以綽楔郡人聳觀工始於弘治十二年之六月

畢工則十六年之六月也又附郭南充縣學傾頽尤甚侯復以

其餘力及之亦無弗僃至於壇廟之互遷以合于禮道塗之改

築以便于行作書院于郊外以爲憇息之地造公館于路次以

爲止宿之所餘不能盡紀後之人其尚知侯之勞其心以無𮥠

其功也哉侯名林字材美蘇之長洲人成化辛丑進士

匏翁家藏集卷第三十八