Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/29

此页尚未校对


國朝洪武庚戌仍卽舊址築之其功視前爲僃景㤗間益加修

建顧其地嘗爲豪彊所侵終其規模弗稱州學僉按察司事邵

君分廵湖南旣爲復所侵地併用官帑白金市傍近𨻶地以廣

其址於是僉都御史吳公方廵撫湖襄憲副嚴君亦以提學至

遂以興修之役委知州事李侯復初同知州事戴侯某乃計財

用召工役期成厥功功成殿廡深嚴堂皇高敞厨庫齋廬之𩔖

皆爲一新崇垣外繚廣庭中甃以及祭器文籍亦無不僃居者

曰安觀者曰美經始于成化壬辰秋某月落成于明年冬十月

他日州守倅與其學之師生謀謂是舉不可以不記使來請文

於余嗟夫有司之職盡矣㳺於斯而學焉者獨不思所以免過

匏翁家藏集卷第三十一