Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/60

此页尚未校对


以有容而龕山當其涯適有斷處此猶兵家井陘之陿馬陵之

險也使治水者不于此而他圖又猶兵之四岀漫戰于野舎其

吭而不之扼也是豈可哉今也爲牐于此雖㝷丈之間凢木石

之具足爲當關之一夫抑何水患之不能捍者此戴侯之功書

以告後之人也寔宜是牐也久而必敝後之人修之而復敝而

復修之雖至于千百世可也雖與龕山相爲存亾可也則其利

豈止今曰而已牐之制爲門二中施横木深(⿱艹石)干尺廣(⿱艹石)干尺

傍列石柱上架石梁各四其材用木爲椿三百石爲丈六百灰

爲斤三萬五千其工四千五百六十起于成化乙未之四月訖

于是年之十二月又三年戊戌七月戊子記

  南野記

去歳之冬予以事岀城之東北扁舟行三十里許見積水渺然