Page:Sibu Congkan1562-吳寬-匏翁家藏集-12-06.djvu/152

此页尚未校对


陳未菴先生少與其兄醒菴先生同侍其先太史公居京師一

時館閣諸大老皆及識之故其聞見博而學問多翹然爲吳中

士林之望其生永樂壬辰至今成化乙未年六十四矣寛少未

菴餘二十年辱有斯文之契而濶別以來思所以壽之者葢嘗

讀醫經曰八八則齒髪去夫齒髮去者衰之極也未菴之生適

惟其時矣然予聞其狀貌(⿱艹石)不相符者豈𡵨伯之欺我耶不然

其所禀之異於人耶不然其所養之有道也葢𡵨伯又曰上古

之人其知道者法於隂陽和於術數食飮有節起居有常不委

作勞形與神俱此攝生者之論所以養乎血氣者也孔子曰血

氣旣衰戒之在得乃獨置血氣而不理方以貪得爲戒則專事

乎理義者也以理義爲事非養其心者乎故孟子曰仁義禮知

根於心其生色也晬然見於面盎於背施於四體四體不言而