Page:Sibu Congkan1562-吳寬-匏翁家藏集-12-06.djvu/157

此页尚未校对


輩幸有鄕邦之雅辱公之愛不敢以私自逺也倣古詩人之義

致祝頌之詞而勉爲之序

   竹園壽集序

太子太傅吏部尚書鄞屠公太子少保戸部尚書曲陽周公都

察院右都御史鄆城佀公同生正統庚申至今弘治己未同躋

六十佀公之生差先屠公稍後介其中爲周公乃五月四日也

是日諸僚友(⿱艹石)戸部尚書祥符王公太子少保左都御史烏程

閔公吏部右侍郎舒城秦公戸部左侍郎靈寳許公右侍郎睢

州李公右副都御史臨淮顧公及予七人即周公私第之後園

置酒合賀觴豆旣陳冠裳輝映勸酬交錯俯仰有容及就坐淸

風習習入窗檻來(⿱艹石)破新暑酒政斯行樂音具舉談笑歡呼起

坐成旅情好甚洽賔主盡醉皆以爲自有壽筵以來無(⿱艹石)此盛