Page:Sibu Congkan1562-吳寬-匏翁家藏集-12-06.djvu/163

此页尚未校对


養育元元以成太平之治又將有序其事者然則七十之詩其

殆首倡乎弘治十二年歲次巳未十二月望日

   山西參政祝公夫人錢氏慶壽圖序

吳中以儒名家者錢氏居其一夫人則同知靖安州用昭之子

而少育于其伯父樂琴先生孟書以歸于今山西參政祝公公

以文章掇高科以功業歷貴仕夫人所以享其富盛安榮者三

十年于兹今公旣致政家居夫人年且六十心安體舒視眀𦗟

聰怡然不知其老之至也其生八月三日子瓛旣托畵史爲愛

日之圖而求太史天全先生爲文書其上矣其子壻湯瑄曰吾

半夫人子也今爲夫人壽獨無以寓其祝願之意可乎則圖所

謂麻姑赴宴者諉予書之予曰夫人之壽有太史爲之文太史

之言至矣予尚何言即予有言豈能彷彿於太史之萬一也瑄