Page:Sibu Congkan1562-吳寬-匏翁家藏集-12-06.djvu/49

此页尚未校对


科爲榮其所出之存没他人猶喜之恨之況其子孫所以喜之

恨之者當何如耶成化壬辰科凡二百五十人具慶者視嚴侍

慈侍固多然重慶僅十五人而巳(⿱艹石)永感者至三十人而江寧

吳君憲之其一也憲之平生旣甚恨于此而士大夫知其恨者

因作永感之詩慰之吏部右侍郎𣈆陵王公旣序之矣憲之以

予舊好且同年也俾序其後於是憲之以南京山東道監察御

史考最得贈其父敎諭府君如其官母錢氏孺人 天章爛然

賁及閭里所以慰之者甚至葢彼固有具慶者不辱而危之巳

幸何有於此(⿱艹石)君之父母雖沒而被兹 恩典且⿰日𡨋 -- 暝於地下矣

君可無恨然白華之詩爲美孝子而作者則不可以無序也顧

王公巳爲之予可畧

   賢科世繼圖序