Page:Sibu Congkan1563-吳寬-匏翁家藏集-12-07.djvu/121

此页尚未校对


篆完本復傳世間則所得字不如趙之多而二說且不同矣吾

友徐仲山以工部主事治泉齊魯間因登泰山摹此遺予葢去

歐趙時又數百年其所得止此亦其宜也又後數百年磨滅當

益多斯之眞刻傳於世者當益少好古之士宜相與惜之

   䟦後漢尉氏故吏處士人名

此後漢尉氏故吏處士人名也按金石錄載尉氏令鄭君碑君

字季宣聘君之孫年五十有七卒于中平二年餘皆斷裂不成

文理亦不知其爲尉氏令特以碑隂人名知之其碑至今益殘

缺視此尤甚故不模此刻近歲葉文莊公碑目亦不載集古錄

且無而予獨得之葢非仲山好古不能爲予致之也

   䟦後漢廬江太守范府君碑額

此後漢廬江太守范府君碑額也按漢書范式字巨卿山陽金