Page:Sibu Congkan1563-吳寬-匏翁家藏集-12-07.djvu/14

此页尚未校对


之其尤著者(⿱艹石)李冰之水利文翁之風敎諸葛孔明之政績皆

不暇論其近而卓卓者有張益公葢其以鎭靜爲功恩威爲德

所以御易動之民於將亂之日晏然如平時者非其材之大能

含蓄于蠶叢之國于胸中何以得此彼松栢在山上干雲霄其

榦連抱大匠伐之以建淸廟明堂宏壯可容萬人材大故也與

淸適𩔖乎此一銕柯果足爲君道哉雖然材大而操無可取與

樗櫟何異故終爲此說以復之弘治庚申夏六月巳酉

表六首

   禮部試擬宋以范仲淹爲樞宻副使謝表

臣某伏以西府崇嚴位遇均於將相貳樞贊畵責任重於朝廷

政論與聞本兵是寄葢欲折衝萬里之外于以坐論一堂之中

苟瘝厥官適重其咎伏念臣遭遇聖眀乆塵任使屢前而郤知