Page:Sibu Congkan1563-吳寬-匏翁家藏集-12-07.djvu/140

此页尚未校对


作郎之命一時因論昔詆誣之罪追貶章惇蔡卞公論翕然始

行然先生之學實出於伊川程氏以躳行實踐致君澤民爲事

初不專於著述世雖知所重而用之未當其任爲可惜耳先生

爲人見伊洛淵源錄讀者當自知之

   䟦王氏紹興敕牒

紹興三十二年高宗禪位之歲也考之宋史宰輔志是歲左右

㒒射同平章事爲陳康伯朱倬六月倬罷以觀文殿學士提舉

太平興國宮故牒尾特具衘而無押字楊椿自兵部尚書權翰

林學士除參知政事以省貳故特書姓葢當時之制如此然王

氏此牒不知所受主名族譜獨有諱𣈆之者官終登仕郎或其

人也

   䟦眞西山與王周卿手帖