Page:Sibu Congkan1563-吳寬-匏翁家藏集-12-07.djvu/82

此页尚未校对


匏翁家藏集卷第四十九

 題䟦三十一首

   䟦宋理宗御書賜鄭丞相詩後

右宋御書律詩一首小序曰朕誕節載臨集英錫燕其後題曰

賜鄭丞相識以二璽其一文曰庚戌庚戌淳祐十年也然宋自

南遷後凡三歷庚戌此何以知之葢建炎四年紹熈元年皆無

鄭丞相有之者淳祐也按宋史鄭淸之以端平乙未拜右丞相

丙申享眀堂以災異免淳祐甲辰爲少保奉朝請丁未復右丞

相乙酉轉左賜詩在明年春又明年封齊國公致仕越六日而

卒此其證也或者不考指爲徽宗詩夫當時雖有鄭居中爲省

長然不名丞相至孝宗朝始改尚書左右㒒射同中書門下平

章事爲左右丞相況詩有靑陽闦動之語徽宗則以十月生且