Page:Sibu Congkan1564-吳寬-匏翁家藏集-12-08.djvu/102

此页尚未校对


   祭吳參議文

弘治四年歲次辛亥五月丙子朔越二十三日戊戌同年友

吳寛謹以淸酌庻羞祭于故雲南參議吳君文盛之靈曰君以

廉愼之操精敏之才官事滿前談笑而裁昔自工曹遷于逺省

俄遭内艱驥足未騁及兹服闋復來京師臥病族舎骨立形衰

僮㒒遑遑溘焉就木有客入門莫弔而哭同年廿載下世已多

如君之賢其人幾何自昔有喪匍匐徃救SKchar以寫哀薦此觴豆

   祭徐文靖公文

弘治十三年歲次庚申八月癸未朔越二十七日巳酉諸生

吏部左侍郎兼翰林院學士吳寛謹以淸酌庻羞馳祭于少師

文靖徐公之靈曰寛昔居鄕稔聞公名及旣入仕識公于京𫎇

不鄙弃歡如平生詞林多暇語輒㒒更公位益高不自驕盈引