Page:Sibu Congkan1564-吳寬-匏翁家藏集-12-08.djvu/112

此页尚未校对


譁嗟未亾人俄以亾報吿哀于朝維子之孝昔都憲公賜葬

有墳有詔合藏以從良人仍命有司諭祭維賟䘏典所頒爰視

都憲靜專勤愼婦德可評宜躋于壽宜享其榮都憲在鄕偉哉

先逹薄奠遥馳忝居鄕末

   焚黃告先考妣文

成化十三年歲次丁酉十月乙未朔越二十二日甲寅孤子

翰林修撰寛謹以潔牲醴齊昭吿于顯考府君顯妣張氏曰壬

辰之春寛忝史職三載考最仰荷推恩封贈之典施及存没惟

我顯考拖疾拜命旣易冠服奄弃人間璽書繼頒不及親捧

孤懷感傷未即奉告惟兹 恩典豈寛自致追慕尊慈極其勞

瘁以鞠以教克長克成昊天不弔先後弃捐󠄂祿養靡從痛恨無

巳兹謹錄黃焚于墓所伏惟尊靈祗奉休命音容⿱⺾⿰氵亾⿱⺾⿰氵亾悲慕不