Page:Sibu Congkan1564-吳寬-匏翁家藏集-12-08.djvu/113

此页尚未校对


絕嗚呯痛哉

   東莊奉安先考畵𧰼祝文

成化十三年歲次丁酉十二月某日孤子寛謹以牲醴之儀

敢昭吿于顯考修撰府君東城之下先世所基嗟嗟府君寔生

于斯迨長西徙門戸獨持每念舊業東望興悲乃修乃復有年

于兹樹有桑柳屋有茅茨有庭有戺有園有池本原之地有大

其䂓東莊自號用表孝思今者不幸溘焉弃遺靈爽長存没且

有知眷戀兹地䰟氣必之乃奉遺𧰼張之堂楣著存于心如覩

容儀凡此舊業不廢不𮥠曰維季弟肯搆肯菑一觴陳吿𦕅寫

吾私載瞻載拜涕淚交頥嗚呼痛哉

   上京吿祠堂文

成化十四年三月六日玄孫翰林修撰寛謹以牲醴敢昭吿