Page:Sibu Congkan1564-吳寬-匏翁家藏集-12-08.djvu/114

此页尚未校对


于四代考妣寛憂制旣終例宜起復丙寅日吉巳⺊啓行維是

逺違不勝攀慕

  吿二代贈官祝文

弘治十一年歲次戊午十二月壬辰朔越六日丁酉孫吏部

右侍郎寛敢昭吿于二代考妣曰寛無所能忝竊官祿實頼先

德始克致兹乃今年十一月二十九日三載考滿十二月四日

荷𫎇恩例推及其先顯祖考處士贈吏部右侍郎顯祖妣韓

氏贈淑人顯考諭德府君加贈吏部右侍郎顯妣宜人張氏顯

妣太宜人王氏竝加贈淑人及妻宜人陳氏亦加贈淑人感激

之餘悲喜交集謹具酒饌用申䖍吿

   受 誥祭吿二代文

弘治十二年歲次已未八月戊子朔十二日巳亥孫吏部左