Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/131

此页尚未校对


之且鞠且教凡七年三子者迄嶄然以長而叔能亦旣衰老始

還卒于家成化十三年四月七日也享年七十有五將以其年

九月葬于陳公鄕受字圩之先塋諸孤拜請銘文葢予之仲姊

叔能之介婦也諗知其事則應曰(⿱艹石)翁有可書者吾又奚辭然

念叔能頼與予家連姻予頗能文辭不然又泯然以死失一賢

士矣此予所爲歎者叔能之配曰毛氏三男曰謙娶稅氏曰諤

後三月卒娶吳氏繼娶楊氏曰誠娶范氏一女曰淑貞適吳海

孫男六曰迪遂述遵選遇女七曾孫男三叔能貌癯然言咿咿

常恐傷人生惟不爲竒偉事然即其所以處兄弟如此其賢於

人者逺矣銘曰

䦧牆之詠昔見于詩況也兄弟子之孫之肆伐其根顧柯與枝

有賢周君善推所爲鞠而教之乃母乃師小夫好奇去本逺而