Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/135

此页尚未校对


  鄕貢進士陳君墓誌銘

君諱璲字孟䂓蘇之吳縣人陳氏故業醫後更業賈至孟䂓𡚒

然讀書從儒者游遂業儒成化四年以府學生中應天府鄕試

再試禮部不中歸而得疾孟䂓長不滿六尺然容貌豐碩當其

疾作少間過予予初見之不知其爲孟䂓也頗怪其羸痩至此

乆而疾復甚竟以成化十三年十二月十三日卒年止三十六

以十五年正月三日葬于吳山陳灣村將葬其父涕泣請銘而

其弟子繆頥楊循吉數輩且謁予曰巳買石琢爲碣矣謹俟予

許諾然不忍即銘也他日其從兄僉江西按察司事粹之復以

書來謝曰亾弟得執事銘吾悲少塞乃銘之予嘗與君同游學

宮應天之試又與之同㮄相好葢知其平生大率無遺行可議

也君家居爲易師弟子亦有取科第者然其學不專治進士業