Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/14

此页尚未校对


有奏守臣胡姓者事詞連及公  上察其誣不問居三年

上益念公特使還其家公旣還杜門却掃人罕見其面及曹石

相繼敗死始出游湖山間以自樂買地林屋洞天將爲終焉之

圖因自號天全居士  今上即位覃 恩海内 詔賜公章

服閒居又九年以病不起實成化八年七月十五日也年六十

六公爲人精悍短小目光炯然其論古今事纚纚終旦不倦而

慨激烈音吐淸亮𦗟者竦然其奉命所至多所建白鎭彰

德時問諸父老得岳武穆父祖之墓于湯隂因具牲醴祭之以

作義旅之氣復奏請于朝即其地建廟以祀武穆治水之餘

行視鄒魯間奏復前元賜顔孟二氏田六十頃之沒于官者且

增置二十頃悉𢌿其嗣人以供祀事及旣遭遇  先帝大見

於用方將盡展所蘊以行其志未及半載而遭䜛被逐矣公之