Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/141

此页尚未校对


李學士賔之爲試官得其卷奇之擢魁其經衆以爲當明年赴

禮部人慕君爭欲一識面者及入試竟落第公議皆爲君不平

君則歎曰吾行于衆未孚行升胄監益務學以盡吾之事而巳

它何足計歸且踰年猶不忍去其父也俄而疾作臨絕顧其父

泣告惟以不能榮親爲恨及語所以保家之道甚至人謂其孝

而識且逺也年止二十有九君性謙謹見人如不能言其所自

處泊然寒士也與世之驕侈者絕不𩔖少學于張翰林亨父亨

父没妻子無以爲生所以周給之者一出於君士大夫稱之故

卒也皆惜之卒以成化十九年三月癸丑以又明年某月甲子

葬于江隂縣觀莊村從其母兆予昔家居君以文事來辨質者

歎矣予所望於君者則不止此雖君亦不以此自望也而年竟

不及壯所學不得一施豈不惜哉於是君没後數月其父亦下