Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/142

此页尚未校对


世其子經使人以濬縣令吳君之狀來乞銘予不得辭也君娶

薛氏生一子即經經尚㓜美而好學銘曰

將永其年乎或有其位乎抑皆致之蔑德與藝𤨏𤨏庸庸奚壽

奚貴嗚呼徐君知保其家不知立身惟篤于義而顯于文所不

可致者尚在其後之人也乎

   山西道監察御史陸君墓誌銘

成化丁未監察御史陸君奉命出廵四川明年爲弘治戊申

八月二十六日以疾卒于成都察院年五十於是返柩至家葬

且有日其子恱持鄕貢進士周澤之狀上京師以墓銘請予昔

過江都始識君于舟中江都君所爲縣也則聞君論政事多憂

民之言及詢之縣人皆曰君眞愛我者也以是知其賢後君將

考績吏部未至朝廷巳召君爲御史𥘉試軄俄以父喪去服