Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/159

此页尚未校对


SKchar不百年以慰民思乃歛以殯子孫環視亦有知友事行以次

後知其藏我銘在是

   江西提刑按察司僉事楊君墓誌銘

江西提刑按察司僉事酆都楊君致仕餘二十年以弘治七年

八月十八日卒享年七十三君諱大榮字崇仁天順元年登進

士第𥘉授大理右寺評事巳善折獄有名法司間廬陵王恭毅

公時長大理藐視其屬顧獨見器許㑹 憲宗命大臣各舉

所知擢用恭毅特舉君始有江西僉事之擢江西俗喜訟詞相

牽引輙數十百人挾私報復反覆深巧猝未易辨君至稍加訊

鞠即見情僞南昌有𫝑要人被盜其子壻誣仇家君察其誣狀

釋去衆爲君危毅然不顧曰某不能以民命附𫝑也後眞盜出

始皆媿服建昌豪民楊洪三以盜誣朱槐等二十八人庾死且