Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/165

此页尚未校对


弘治八年冬福州府知府張君述職于 朝明年旣畢事將還

任便道過家俄以疾卒實閏三月三十日也享年六十四其孤

瑤方治葬具趨吳中以南京兵部郎中華山之狀來乞文表于

墓上予念君北上時嘗過謁予今幾月耳遂至于此爲之慘然

君諱遜字時敏號鈍軒姓張氏無錫人也曾大父均佑元萬戶

大父定考文簡皆不仕君少入縣學爲弟子年二十四中鄕舉

後五舉進士輙不中始授福建同安知縣至即以廉潔自勵大

書座隅曰不如是神其殛之早夜施政勤敏不懈修舉廢弛賑

濟竆民不擾而食足有内侍家故居邑中恃𫝑豪橫侵占田園

一切奪還之民豪戶有丁三百餘稅糧不時納追徴輙及族長

往往瘐死獄中驗其人而均泒之始無逋負者治爲諸縣最部

使者毎舉君以爲縣令法因奏請旌異遂擢福寧知州州治頻