Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/78

此页尚未校对


多矣君𥘉以兄之子放爲子後得子曰改女一人皆㓜其娶吳

氏也生于正統巳未七月十二日卒于成化癸卯十月三日年

四十五其兄慈載其柩將以明年十月三日還葬于吳縣胥臺

鄕黃山之先塋予固與君厚者不能無一言以相其役也竊觀

君之死公卿大夫雖不識君者皆惜之其識者尤悲悼之所以

得此于人者非以君宜有爵位而不及致故邪然彼徒有之者

而人方幸其死則人寧得乎名邪得乎爵位邪況彼亦終死而

同歸于盡邪因書此以慰其父兄子弟之哀亦以自慰云爾爲

之銘曰

抱美玉兮來售歷長路兮止息方握手兮勞苦倐舎予兮誰即

形慘慘兮魂⿱⺾⿰氵亾⿱⺾⿰氵亾藐二稚兮在吾側豈乗風而反斾戀吳山以

爲宅嗟死者之紛紛奚名譽之藉藉維好修而有文宛其人兮