Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/121

此页尚未校对


事曰僎字汝翼者孺人則其配也其諱妙清姓周氏出崑山名

家爲鄭府長史𤩰之女母曰夏宜人長史公嘗爲監察御史有

名中朝治家整肅孺人資秀慧且得家教旣笄而嫁處貴族受

榮封絕無矜侈熊其舅故封監察御史有成與其姑顧孺人皆

賢之僉事君初在南京或廵行于外孺人輙閉戶獨處雖三尺

童子不許踰閾及從至蜀中適㓂難方熾僉事君數岀僃禦孺

人所以居家者益謹一日僉事没挈擕諸孤逺道歸葬念舅姑

皆高年左右承順能慰釋其意教其子汴業儒汴竟登鄕舉初

僉事君未有子以兄汝韶之子浙爲子後孺人得汴諸妾更生

二子沆涇孺人待之皆與巳子等可謂賢矣汴以其毋老恐違

侍養屢不應春選孺人年七十五卒之日弘治八年二月某日

也明年正月某日葬于吳山先塋之次子男四浙娶錢氏汴娶