Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/136

此页尚未校对


公取予爲戒其子遵奉慈訓書之座隅卒之善政清節無愧其

父至屢受旌襃以成賢名太淑人之助益多(⿱艹石)其延欵賔客施

予貧困旣老無所厭倦又其可稱者太淑人初用其子貴封孺

人再進今封 恩典益盛每以不𫉬與其夫同受爲恨其年六

十八俄以疾卒生于宣德庚戌五月十四日卒則弘治丁巳

月二十八日也子男一人即蕳娶紀氏前太常博士文逹之女

女二人長適河南守僃都指揮李端即陳氏出次河南衛右所

正千戶姚惠孫男一人曰迎舉聘畢氏戶部郎中孝之女女五

人長適畢玉次許適路平侯正劉成恩一尚㓜其子將返柩于

洛卜卒之年某月某日葬于北邙山先隴之次以通守李君狀

來請銘予郡人也守有喪方無以爲助其何敢辭銘曰

有郡古開浙河右祿俸旣豐養則厚口體致樂樂則否刑罰取